La RACV recolza el dret civil valencià

La RACV recolza el dret civil valencià

RACV.- Presentación del libro de José Bonet «En defensa del Derecho Civil Valenciano» y acuerdo de apoyo a la proposición de modificación de la constitución para recuperar el derecho civil valenciano previsto en el estatuto aprobado por Corts  Valencianes.

El pasado jueves 7 de marzo el académico de esta RACV, José Bonet Navarro, presentó su libro «En defensa del Derecho Civil Valenciano».

Previamente, en la Junta de Gobierno de la propia RACV, se aprobó la propuesta s’aprovà la proposta de apoyo a la proposición de modificación de la constitución para recuperar el derecho civil valenciano previsto en el estatuto aprobado por Corts  Valencianes.

 

El pasado jueves 7 de marzo el académico de esta RACV, José Bonet Navarro, presentó su libro "En defensa del Derecho Civil Valenciano".
El académico de la RACV, José Bonet Navarro, presentó su libro «En defensa del Derecho Civil Valenciano».

Acort de recolzament a la proposició de modificaci´de la Constitució per recuperar el dret civil valencià previst en l’estatut aprovat per les Corts Valencianes

Exposició de Motius :

Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia, en la que es reconeix els valencians la condició de Nacionalitat Històrica, va ser garantir la competència de la Generalitat valenciana per a llegislar sobre el dret civil, igualant-nos als atres pobles de tradició foral, i acabar ab esta injusta discriminació.

Com a conseqüència del restabliment de la competència, les Corts Valencianes aprovaren les Lleis següents:

  • Llei 10/2007, de 20 de març, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià.
  • Llei 5/2011 d’1 d’abril, de Relacions Familiars dels fills i filles, els progenitors dels quals no conviuen (coneguda com a Llei valenciana de custodia compartida).
  • Llei 5/2012, de 15 d’octubre d’Unions de Fet Formalisades de la Comunitat Valenciana.

Totes estes Lleis foren objecte de recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern.

L’Associació de Juristes Valencians va impulsar al juny de 2015 un manifest que exigia la retirada d’estos recursos i defenia el dret civil valencià, i el va presentar en 173 municipis i moltes entitats i associacions per a demanar el soport.

  • Més de 358 ajuntaments (que representen uns 4.000.000 valencians) s’han sumat a la petició

Fins ara, i per via de mocions en els plens municipals, en este moment més de 358 ajuntaments (que representen uns 4.000.000 valencians) s’han sumat a la petició; a part, les Corts, el Consell de la Generalitat i les tres diputacions provincials també ho han fet diverses institucions i entitats públiques i privades, des d’universitats a sindicats passant per associacions culturals.

Una mostra tan patent de la voluntat i el desig d’una societat no va ser prou perquè el Govern retirara els recursos d’inconstitucionalitat, ni tan sols per a iniciar una negociació que posara fi a un conflicte que dura més de tres segles. Finalment, han arribat les sentències. La STC núm. 82/2016, de 28 d’abril, declara inconstitucional la Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià; al mateix temps, buida de contingut i d’eficàcia normativa dos articuls de l’Estatut d’Autonomia (art. 7.1 i DT 3a), articuls que en el seu moment van aprovar les Corts Valencianes i les Corts Generals d’Espanya, per grans majories i que mai han sigut recorreguts.

  • Liquidar la injusta discriminació que patim com a poble des de l’abolició dels furs en 1707.

La STC 110/2016, de 9 de juny, torna a negar la competència valenciana en matèria de dret civil i declara inconstitucionals els aspectes civils de la Llei 5/2012, d’Unions de Fet. I el passat 26-XII es va publicar la STC 192/2016, per la que el Tribunal Constitucional concloïa la inconstitucionalitat del nostre Dret, en este cas de la Llei 5/2011, de relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia compartida). Com s’assegura en el vot particular d’un dels magistrats del Tribunal Constitucional, pensem que era possible una atra interpretació constitucional de l’Estatut d’Autonomia i de les seues competències en matèria del dret civil.

En este moment, la Comunitat Valenciana tot just pot llegislar en l’àmbit dels costums agraris, quan precisament l’Estatut va voler deliberadament, tant en la redacció de 1982 com en la reforma de 2006, que els valencians tinguérem un dret civil que donara respostes àgils, modernes i pròpies als problemes actuals dels valencians, i liquidar la injusta discriminació que patim com a poble des de l’abolició dels furs en 1707.

El passat 5 de març representants de la societat civil valenciana demanarem a tots els grups parlamentaris de les Corts que aprovarén una proposta de modificació constitucional de carácter tècnic per fer realitat lo que diu nostre Estatut en matería de Dret Civil i acabar en la discriminació que patim front a 6 Comunitats Autonomes que tenen capacitat civil.

La proposta és la següent:

MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA PER LA REINTEGRACIÓ EFECTIVA DEL DRET CIVIL VALENCIÀ

ARTICUL PRIMER

S’afegix un segon paràgraf a la Disposició addicional Segona que queda redactat com seguix:

“La competència legislativa civil de les Comunitats Autònomes assumida als seus propis Estatuts conforme a l’articul 149.1.8 de la Constitució, s’estendrà a la recuperació i actualisació del seu Dret Privat històric d´acort als valors i principis constitucionals.”

La RACV sempre ha defés la recuperació efectiva del Dret Civil Valencià, modern i adaptat a la realitat de la societat valenciana actual.

Academics de la RACV com Enric Taulet, Sanchis Sivera, Roc Chavás. Vicent Simó Santonja, …. han encapçalat socialment esta recuperació.

Les Corts aprovaren el passat 24 d´octubre eixa proposta de la societat civil en el recolzament del PP, PSOE, COMPROMIS, PODEM i Grup Mixt. Ciudadanos inexplicablement votà en contra quan no cuestiona per eixemple el Dret Civil Català.

 

Per l’anteriorment exposat, es proposa a la Junta de la RACV els acords següents:

  • Primer. Manifestar el soport a la competència de la Generalitat Valenciana en materia de Dret Civil Valencià, tal com està previst en l’Estatut d’Autonomia Valencià.

  • Segon. Recolzar que les Corts Valencianes hagen aprovat la iniciativa de la reforma de la Constitució perquè la competència en matèria de dret civil prevista en l’Estatut d’Autonomia Valencià, aprovat tant per les Corts Valencianes com per les Corts Generals, tinga encaixe dins de la Constitució.

  • Tercer. Demanar a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, i al president del Govern Espanyol, que s´aprove rapidament esta modificació técnica de la Constitució que garantir l´aplicació del Estatut Valencià, incomplit des de fa més de dos anys.

  • Quart. Exigim a tots els grups parlamentaris i expresament a Ciudadanos que se done el mateix tractament al Dret Civil Valencià que a la resta de Drets Forals espanyols que tenen 15 millons d´espanyols.