Ferran Gil: Falles segures

Ferran Gil: Falles segures

Esta semana no tocava l»estoreta.

Pero l»actualitat mana, puix fa uns dies l’Assamblea de presidents de JCF va decidir per abrumadora majoria celebrar una atípica semana fallera tant per época con per actes del 1 al 5 de setembre que no te més recorregut que estar o no d’acort en ella. Els motius, tancar cicle del 21 per a obrir el del 22, foren suficients per a contar en l’aval de 308 representants d’atres tantes comissions i está votació comportava mes allà de la peculiar versió estiuenca, estudiar les possibilitats d’actes i festejos a poder celebrar, això si, adaptats a protocols i normatives sanitaries del moment, prou benignes en l’actualitat, pero que no serán en absolut al us i manera al que estem acostumats.

De modo que fa escasament dos dies va eixir del pleno de JCF una proposta en forma de programa de festejos acoplat a les circumstàncies i reduit a lo imprescindible, esquivant sempre events d’acumulació i tumults.

Destaquen con a novetats ressenyables, la dispersió dels actes pirotécnics, que deixen la Plaça major dita de l’ Ajuntament, en busca de llocs adequats en barris de la periferia, extramurs o pedanies. Un acert de doble efecte, el d’acostar diversificarnt les mascletaes a zones no centralisades i de pas el disparar simultaneament, per a evitar la massificació humana que tant perill comporta. El resultat de l’experiment ens indicara si se queden en mides provisionals.

Atre aspecte novedós és la divisió en el segon día de l’Ofrena en parts matinal i vespertina, obligada principalment pel factor climatològic. Al haver el primer día entrega de premis no fa viable aplicar-ho a les dos jornades, pero alguna cosa aliviara puix també se retrasen un poc els horaris.I tenint el conte l’eterna polèmica sobre la duració de l’Ofrena, tindrem que estar pendents de com se desenrolle, puix en funció de que el desenllaç siga o no satisfactori, pot dependre que el canvi vinga per a quedar-se. Atre cantar serà l’itinerari. Se denominen vía 1 i vía 2.

La primera, la del carrer de la Pau té alternatives clares. La segona que passa per Sant Vicent, ho te més complicat. Pero en qualsevol cas, açò si es provisional d’este curs concret.

I finalment, la tercera és al meu parer la proposició més discutible. Montar una Exposició del Ninot, a la que no lo veig cap de sentit quan sería la segona de les mateixes falles. ¿En els mateixos ninots?. ¿En una atres?. Un acte ya realizat no te el perque tindre una repetició i manco encara en concurs de ninot indultat, ya concedit en el seu moment. De ninot serà la cara que se li haura quedat a Fuster president d’Almirant Cadarso al vore que tindra que compartir indult.

En definitiva, un destarifo total la moda de programar Exposició del Ninot (recordem que Alacant també la té prevista inaugurar esta semana, quan no celebra enguany Fogueres), desproposit que sols s’enten, que no vol dir se compartixca, per assunt crematístic de l’imperiosa necessitat de fer caixa aprofitant època estival de màxim reclam turístic.

Vorem si el balanç contable al final ho justifica.

L´Estoreta