La Real Senyera torna a casa despuix de la seua rehabilitacio integral

Hui en l’Ajuntament del Cap i Casal s’ha donat la benvinguda a la Real Senyera, en una cte a on s’ha mostrat com haquedat despuix de la seua rehabilitacio.

En novembre de 2020 va eixir des de l’Ajuntament del Cap i Casal cap a l’Institut Valenccià de Conservacio i Rehabilitacio per tal de recuepar una peça historica per als Valencians.

Intensa rehabilitacio de la peça

Despuix d’un primer analisis, es va demostrar que l’estat de la Senyera era pijor que l’esperat. Ademes dels talls de la tela evidents, la conservacio de la peça en estat vertical havia fet que la tela adoptara una caiguda que desgarrava la seda.

S’ha procedir a analisar el conjunt i despuix de vore l’estat s’ha rehabilitat la tela, incluint en la part posterior peçes de seda noves donat el seu mal estat. Tambe en la cimera s’ha procedit a una profunda neteja i ara es veu l’argent de la peça, que pareixia d’atre material donat la cantitat de bruticia acumulada en la peça a lo llarc dels anys. Ademes s’ha reparat i netejat el pal de fusta per a on s’agarra.

El alcalde advertix del seu mal estat

Ya en paraules de la Regidor de Patrimoni s’anava a fer una copia per tal de mantindre l’integritat de la peça, pero no s’ha fet. Aara l’alcalde advertix que despuix de la rehabilitacio integral, es una peça que continua estant en mal estat.

«Esta Senyera no deuria eixir al carrer en moltes ocasions donat que es una peça recomposta pero seguix sent una peça antiga i que cal conservar».

Per aixo l’alcalde trau de nou l’idea de fer una copia nova per a traure cada 9 d’Octubre i conservar l’actual en el Museu Historic Municipal del Cap i Casal.

El treball de montage

Els tecnics de l’Institu Valencià de Restauracio i Conservacio han fet un molt bon treball de recosir les sedes i recomprondre els distints materials, procedint a una neteja evident del conjunt. Este 9 d¡Octubre podra lluir esplendor l’ensenya dels valencians i l’or de la seda lluirà davant el sol.

Hui en un sarcofag s’ha dut enrollada la tela i per parts la cimera, les borles i el pal de fusta. Han procedit a extendre la tela i fer el montage de les peçes davant els mijos i les autoritats municipals presents en l’acte i l’han ficat en vertical de nou per a ser comtemplada. Este 9 d’Octubre, davall dels Plecs de la Nostra Senyera el Poble Valencià podrà admirar una rehabilitacio esperada.