Es presenta en Denia demà “Dotze mesos: refrans, vida, cultura” l’ultima obra de Toni Fontelles.

– Demà dissapte 30 d’abril, en un acte organisat per l’activa Associacio Cultural Roc Chabàs la Marina es presentarà este nou ensaig que aborda l’estudi dels refrans relatius als mesos i a les estacions.

Dotze mesos: refrans, vida, cultura es una obra que aborda l’estudi dels refrans, en llengua valenciana, lligats als mesos i a les estacions. L’autor aprofita este tema per a repassar multitut de refrans que refleixen l’importancia del clima i de l’orage en l’organisacio de la vida en el mon rural. Recupera molts refrans lligats a moments senyalats de l’any, al santoral, que marcaven el ritme de la vida en una societat valenciana encara molt rural. Esta obra pot ajudar a que molts llectors recorden refrans que van escoltar a les persones majors de la seua familia o a descobrir uns atres.

En un moment en que la societat valenciana continua la seua transformacio cap a una societat urbana i basada en el sector terciari, obres com esta permeten recuperar molts refrans, evitant que caiguen en l’oblit, especialment en aquells relatius a oficis o activitats que ya han desaparegut o que estan desapareguent.

Per atra part, tambe nos parla de l’orige del nom dels mesos, dels calendaris que han ideat les diferents civilisacions per a organisar el temps a lo llarc de l’any, aportant informacio que fan la llectura molt interessant.

Extret del prolec de l’obra:

Lo cert es que entrar en el mon de les paremies supon adinsar-se en l’anima d’un poble; els refrans d’este volum ya nos permeten apreciar cóm els valencians han vixcut pendents de les labors agricoles, cóm d’important era la metereologia, cóm la vida s’organisava al ritme del santoral… Els refrans nos obrin una finestra des de la que contemplar la forma de ser, de sentir, de pensar i de viure dels valencians que nos han precedit.

L’autor, Antoni Fontelles i Fontestad (Massalfassar, 1956), es periodiste, llingüiste, i un investigador dedicat a l’estudi de la llengua valenciana. Es llicenciat en Comunicacio Audiovisual.

Entre les seues obres, destaquen Societat, ciencia i idioma valencià (1998), El valencià, una llengua del s. XXI (2001), L’us de mayuscules i minuscules en la llengua valenciana (2018) o El genuïnisme i l’autoodi. Ideologia en el conflicte idiomatic valencià (2020)

Va ser director dels Cursos de Llengua i Cultura de Lo Rat Penat. En l’actualitat es membre de l’Institut d’Estudis Valencians, entitat editora de l’obra i dedicada a l’estudi i defensa de la cultura valenciana.

Antoni Fontelles va ser una de les persones que varen redactar les normes ortografiques de l’idioma valencià conegudes com les Normes d’El Puig. Es coautor de una Gramatica Valenciana que ha segut reeditada en varies ocasions.

Ha publicat estudis en la Revista de Filologia Valenciana i en Cresol, de l’editorial Accio bibliografica Valenciana.

La convocatoria es a les 12h el proxim dissapte 30 d’abril en el carrer Temple de Sant Telm nº 7 D de Denia.