El pròxim divendres 14 de juny es Presenta el llibre “Història de la confraria de Benimaclet”

El pròxim divendres 14 de juny, la nostra associació junt en la Confraria dels Sants Abdon i Senent i Santíssim Crist de la Providència de Benimaclet presentarem el llibre “Història delalloable Confraria de Benimaclet (1548-2024)”.

L’Associació Cultural Poble de Benimaclet és una associació al servici de Benimaclet que té com a principal finalitat la recuperació de la memòria de lo que va ser el poble i l’horta de Benimaclet fundada en 2016.

La  Confraria  de  Benimaclet, fundada en la primera mitat del segle XVI en l’advocació dels Sants de la Pedra, és una entitat que Benimaclet guarda com si d’un tesor es tractara. A través dels segles han format part d’ella la majoriadels habitants de Benimaclet, hòmens i dònes, que en ella trobaren un instrument de cohesió social i solidaritat. Hui continua viva en el nostre poble, realisant diversos actes a lollarc del’any comsón les Festes Patronals, la festa de la Creu de Maig, el Naiximent,…

El llibre va ser iniciativa de l’actual El Llibre va ser iniciativa del Sindic Francisco Cuenca , que encarregà al croniste de la Confraria i President de la nostra associació, el mege Pau Giner la coordinació de l’obra, laqual ha contaten la colaboració de Vicente Valiente i Adrián Ramón i la participació de més d’una decena de veïns iveïnes que han aportat documentació i testimoni.

L’investigació ha durat més detres anys i a banda defer un repàs del’història del’entitat, se presenta en més decent fotografies, els programes de festes des de 1918, les clavaries , estampes i gravats, himnes, gojos.

Una obra que serà imprescindible per a qualsevol veí amant de les tradicions de Benimaclet i aumentarà l’estima dels benimacleters per ella.

L’acte tindrà  lloc el divendres 14 de juny en el Llar Cultural de Benimaclet (Carrer dels Sants 8) ales 19:00 hores.