Al marge de la precedent STC 121/1992, complim cinc anys des de l’annus horribilis en el que el Tribunal Constitucional va reincidir en la desfeta ab l’anulació de la major part de les lleis de dret civil valencià. Concretament la Llei 10/2007, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià, per mig de la STC 82/2016, de 28 d’abril; la Llei 5/2012, de 15 d’octubre d’Unions de fet formalisades, per STC 110/2016, de 9 de juny; i la Llei 5/2011, d’1 d’abril, de relacions familiars dels fills i filles els progenitors de les quals no conviuen, per STC 192/2016, de 16 de novembre. Solament nos va deixar la Llei 3/2013, de 26 de juliol, dels Contractes i atres Relacions Jurídiques Agràries, per allò de que hi havia una costum subsistent.

Lo ben cert és que tot açò no va ser perque el contingut d’estes lleis fora inconstitucional. Sino com a conseqüència directa de l’abolició dels furs perpetrada en 1707 pel monarca vencedor. En la restrictiva interpretació del Tribunal Constitucional sobre l’artícul 149.1.8 de la Constitució espanyola, considera als valencians incompetents per a llegislar en matèries privades. Tot això, ademés, obviant la voluntat inequívoca i democràticament continguda en l’Estatut d’Autonomia Valencià.

Modificacio llegal d’un prefecte constitucional demanada per al majoria de valencians per poder regualr el dret civil

Pero a plorar a la “ploreria”. La qüestió ara és i ¿qué s’ha fet durant tot este temps per a recuperar este dret? Puix la societat civil pràcticament ho ha fet tot. Especialment l’Associació de Juristes Valencians ha estat darrere de casi totes les iniciatives. Així, més de cinccents ajuntaments recolzen la recuperació del dret civil valencià. A través de la Proposició de llei de modificació de la Disposició Adicional Segona de la Constitució Espanyola per al reintegrament efectiu del Dret Civil Valencià. Presentada i tramitada en Els Corts y aprovada en febrer de 2020 en ampli consens polític. No obstant, remesa al Congrés dels Diputats, ha transcorregut més d’un any sense que es prenga en consideració.

Per a això, el pròxim 14 de juny, l’AJV ha preparat un acte en el Congrés dels Diputats en polítics i membres de la societat civil. Per a forçar que la reforma constitucional ixca de la letàrgia en que volen deixar nostre autogovern molts polítics madrilenys i catalans.

És el moment d’exigir als nostres representants que complixquen. Ya vorem si és veritat.

José Bonet Navarro
Catedrátic de Dret Processal Universitat de Valéncia
Vice-president de l’Associacio de Juristes Valencians