El Pilo de Burjassot convoca el XLI Concurs Nacional de Pintura El Piló i la I Bienal de Burjassot 2021

L’entitat Cultural valenciana El Piló de Burjassot convoca el XLI Concurs Nacional de Pintura El Piló i la I Bienal de Burjassot 2021. Esta entitat caracterisada durant llarg temps en fomentar la cultura i l’art convoca en este cas el seu concurs de pintura nacional anual.

Bases del Concurs

 • Per ad este Concurs s’establix un premi de 1.800 Euros.
 • El guanyador del XLI Concurs de Pintura El Piló, I Bienal de Burjassot, sera guardonat en una exposicio en la Casa de la Cultura de Burjassot.
 • Podran concorrer al mateix tots els artistes que ho desigen.
 • El tema seramonografic sobre el Mig Ambient, la tecnica de lliure elecció. El tamany de les obres sera de 80 cm. el minim i de 160 cm. el maxim. Així com l’emmarcat de les obres serà en baquetó. No s’admetran les obres protegides per cristal.
 • L’obra premiada quedarà en propietat de l’Entitat organisadora.
 • Per a l’admissio de les obres presentades i veredicte del concurs es constituirà un jurat calificador integrat per persones de reconegut prestigi en el món de l’art i
  la cultura, actuant com a president el d’esta Entitat o persona en qui delegue.
 • Podra no adjudicar-se si el jurat estima que no hi ha cap obra que siga mereixedora del premi.
 • Cada concursant podra concorrer en una sola obra. El guanyador del premi en l’anterior convocatoria no podra optar al mateix premi en esta convocatoria.
 • Les obres podran tindre l’entrada de dilluns a divendres des del dia 1 fins al 21 de setembre de 2021. Previa peticio telefonica, en lo carrer Doctor Moliner,
  10 – 46100 Burjassot (Valéncia). El teléfon de contacte, d’informació i els enviaments de transport, és el 627 282 975 i el email elpilo@telefonica.net.
 • Cada obra deurà d’anar acompanyada del bolleti d’inscripcio “tríptic” que serà reomplit en les senyes corresponents i que rebran en les presents bases. Així mateix s’adjuntarà fotocopia del DNI i un breu curriculum de l’autor.
 • L’exposicio de les obres admeses tindrà lloc durant els dies 15 fins al 30 d’octubre en el local social de l’Entitat, carrer Dr. Moliner, 10 de Burjassot.
 • Les despeses de transport per a remetre o recollir les obres, aniran a carrec dels participants.
 • L’Entitat organisadora d’este concurs no es fa responsable dels desperfectes que fortuïtament pogueren produir-se en les obres, velant per les mateixes.
 • Les obres no premiades, així com les no admeses al concurs, deuran ser retirades per l’interessat o persona degudament autorisada en dies de dilluns a divendres del 3 fins al 20 de novembre cridant al telefon 627 282 975.

LA PARTICIPACIO EN ESTE CONCURS SUPON LA TOTAL ACCEPTACIO DE LES PRESENTS BASES.